Welzijn op recept

De bewezen interventie ‘Welzijn op Recept’ is een programma dat mensen ondersteunt die klachten hebben waar op dat moment geen medische of psychologische interventie voor nodig is. Het gaat om vage klachten van o.a. somberheid, moeheid of eenzaamheid. De huisarts of een andere zorgverlener verwijst personen met dergelijke klachten naar een ‘welzijnscoach’ die op zoek gaat naar een ‘welzijnsarrangement’. Een welzijnsarrangement is een combinatie van verschillende voorliggende voorzieningen/ activiteiten. Er zijn verschillende soorten activiteiten die in de omgeving beschikbaar zijn. Denk hierbij aan koken, tuinieren, zingen, sporten of dansen. De welzijnscoach bespreekt met de deelnemers welke activiteiten zij graag willen gaan doen waarbij beoogd wordt inwoners uit hun sociaal isolement te halen en het welbevinden te vergroten.

Doelstelling

Welzijn op Recept kan een bijdrage leveren aan de volgende onderdelen: • Verbeteren van de kwaliteit van leven en welbevinden van de inwoners met psychosociale problemen. • Verbinding huisartsen – welzijn verbeteren, snelle en korte lijnen. • Verlaging van het zorggebruik.

Monitoring

Vragenlijst over welbevinden bij het begin van het traject invullen (T0) en aan het einde van het traject (T1). De resultaten worden met elkaar vergeleken. Aantal verwijzingen Bijhouden hoeveel welzijnsrecepten zijn uitgeschreven Huisartsenbezoeken, verlaging zorggebruik: Dit kan gemeten worden door het aantal contacten met de huisartspraktijk te vergelijken met een jaar daarvoor. Voorliggende voorziening i.p.v. maatwerkvoorziening Wat zijn de kosten geweest (aan maatwerkvoorzieningen) indien deelnemer niet had meegedaan aan Welzijn op Recept. Per casus bekijken wat het resultaat van de interventie is t.o.v. van het leveren van maatwerkvoorziening en deze berekening voor alle deelnemers met elkaar optellen.

Bezoek website