Superklas

Startdatum

01-12-2019

Eind 2019 is er door SVO|PL in samenwerking met de gemeente Kerkrade een plan van aanpak opgesteld om vier jaar versterkt in te zetten op Talentontwikkeling en Zorg op maat. Door (professionele) zorg op maat (schoolmaatschappelijk werk, groepstraining Superklas en spreekuur Bureau Halt) te leveren op school voor een kleine groep leerlingen met een complexe zorgbehoefte en daarmee deze zorg dus voor een groot deel weg te halen bij de docenten, kunnen zij meer aandacht geven aan de overige leerlingen waarmee +ook voor de totale groep de kans op schooluitval en slechte keuzes die leiden tot nog meer kansenongelijkheid afneemt.

‘Superklas’ maakt als programma jongeren bewust van hun verantwoordelijkheid respectvol met zichzelf en elkaar om te gaan. Zowel op school als in de samenleving. Spel en beweging Het programma startte in maart dit jaar en richt zich op eerste- en tweedejaars leerlingen bij BcPL Holz (Beroepscollege Parkstad Limburg). De uitvoering ligt ieder jaar opnieuw bij een zevental jongerenwerkers van Impuls. Door spel, beweging, creativiteit, filmpjes en opdrachten werken de leerlingen aan zichzelf en een positief groepsklimaat. Positieve resultaten Er zijn nu al positieve resultaten geboekt. Zo leerden tweedejaars leerlingen via het kwaliteitenspel van elkaar ontdekken kwaliteiten te hebben, waarvan ze eerst geen idee hadden. ‘De leerlingen ervaren dit als positief, aangezien ze tijdens het samenwerken rekening kunnen houden met elkaars kwaliteiten’, aldus Mandy, jongerenwerker bij Impuls Kerkrade. 'De connectie die er is tijdens Superklas, maar ook daarna, is heel waardevol. Leerlingen voelen zich gehoord en angsten en zorgen worden met elkaar gedeeld. Maar er wordt ook gelachen. En dat is belangrijk, zeker in de huidige tijd’, vindt trainingscoördinator Gemma. Aandacht voor de jeugd Een initiatief als ‘Superklas’ is bedoeld om die leerlingen te ondersteunen die extra aandacht nodig hebben. Hierdoor wordt jeugdzorg veel meer een onderdeel van de hele samenleving.

Doelstelling

• Gerichtere toeleiding van jongeren naar school/werk. Alle leerlingen van BcPL Holz weten in het examenjaar welke opleiding ze willen volgen en waarom deze bij hun past. Ze hebben een gedegen traject doorlopen en hun ouders zijn hier intensief bij betrokken; • Vergroten van het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren. Alle leerlingen in het examenjaar hebben een vervolgopleiding gekozen of worden toegeleid naar werk. De vervolgopleiding is gekozen nadat leerlingen een realistisch onderbouwd beeld hebben van hun gewenste beroep; • Vergroten van de rol van bedrijven in de arbeidsmarktoriëntatie van kwetsbare jongeren. Bedrijven nemen deel aan het gezamenlijke traject om leerlingen gedegen te laten oriënteren en leren in de praktijk en toe te leiden naar een vervolgopleiding of werk; • Opzetten van een systeem van duale opleiding /oriëntatie met gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en bedrijf voor kwetsbare jongeren middels een duurzame structuur voor samenwerking waarbij bedrijven en school samen leerlingen opleiden en voorbereiden op vervolgonderwijs of werk.

Monitoring

Monitoring vindt plaats via periodieke afstemming tussen partijen en voortgangsrapportages

Partners

SVOPL/BcPL Holz • Gemeente Kerkrade • Impuls Zorg en welzijn • Stichting Beroepsonderwijs en bedrijfsleven • Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade Regie: BcPL Holz en gemeente Kerkrade