Gezonde basisschool van de toekomst (GBT)

Met de GBT worden de ontwikkelkansen en de gezondheid van kinderen bevorderd en gezondheidsachterstanden weggewerkt. Dit gebeurt enerzijds door het aanbieden van Gezonde Voeding door middel van een gezonde lunch en anderzijds door een uitgebreid kwalitatief goed beweegaanbod. Met de verlengde schooldag in combinatie met de aanpak talentontwikkeling werken kinderen daarnaast aan het verkennen en investeren in de eigen talenten. De Gezonde Basisschool van de Toekomst kent een directe verbinding met haar omgeving. De school vormt een sociaal maatschappelijke hotspot in de buurt. Buurtbewoners en vooral ouders van de kinderen kunnen een actieve rol spelen op school en verenigingen worden betrokken bij het vormgeven van het aanbod. Waar mogelijk worden lokale en regionale tuinders en telers betrokken bij het leveren van de producten voor de lunch. De Gezonde Basisschool van de Toekomst vormt samen met de kinderopvang, de tussenschoolse en naschoolse opvang een logisch geheel. Medewerkers van de kinderopvanglocaties zijn steeds beter toegerust om een belangrijke sociale en pedagogische aanvulling te vormen op het onderwijsleerproces. Daarnaast kunnen zij bijvoorbeeld op momenten zoals de tussenschoolse opvang, de leiding nemen en zorgen voor een gericht aanbod. Pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten vervullen een belangrijke rol vervullen bij de begeleiding van leerlingen. In Kerkrade wordt gestart met de implementatie van GBT op De Steltloper in het Rolduckerveld en De Schatkist ligt in Bleijerheide-Nulland.

Doelstelling

Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en het vergroten van (onderwijs-)kansen bij leerlingen in het basisonderwijs zodat zij opgroeien tot gezonde volwassenen/een gezonde generatie waarmee de negatieve trend op het gebied van de gezondheid in de regio gekeerd wordt. Daarnaast krijgt de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen op de Gezonde Basisschool van de Toekomst een positieve impuls.

Monitoring

Uit verschillende onderzoeken en monitoringssystemen de afgelopen jaren blijkt dat de GBT een bijdrage levert aan een gezonde leefstijl, waarbij op termijn een kentering te verwachten is in de negatieve trend op het gebied van gezondheid in de regio. Daarnaast blijkt dat de kinderen zich sociaal emotioneel sterker ontwikkelen, wat enerzijds bijdraagt aan het vergroten van de leerprestaties op school, alsook anderzijds bijdraagt aan de kansen (in talentvorming) van kinderen. Het monitoren van de GBT is een dynamisch proces welk op elk moment bijgesteld kan worden. Op procesniveau zal worden gemonitord op de start van de twee scholen De Schatkist en De Steltloper. Op inhoud zijn er in samenwerking met de regio indicatoren benoemd ten aanzien van nog verder te onderzoeken effecten op leerprestaties en gezondheid.