M@ZL

Om schoolverzuim aan te pakken is er op dit moment één beproefde methodiek: Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (MAZL). MAZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

Monitoring

De invoering van MAZL betekent ook dat de aanpak duurzaam geborgd en gemonitord wordt. Borging betekent dat er structureel aandacht is voor de kwaliteit van de uitvoering van MAZL. Borging hangt samen met programma-integriteit: de werkzaamheden moeten niet alleen daadwerkelijk en doeltreffend worden uitgevoerd maar ook conform de beschreven bedoeling van de interventie. Monitoring betekent dat de kwaliteit van de uitvoering van MAZL systematisch gevolgd wordt. Monitoring is in eerste instantie een jaarlijkse verantwoordelijkheid van de uitvoerder van de interventie, in dit geval dus het onderwijs en de JGZ. De jeugdarts die verbonden is aan de school en de MAZL-coördinator van de school plannen hiervoor jaarlijks een evaluatiegesprek in. Borging en monitoring van MAZL speelt zich ook af op landelijk niveau. Het NCJ heeft hier een belangrijke rol in. Het NCJ organiseert uitvoeringsgesprekken met JGZ-organisaties (borging op organisatorisch niveau) en ontwikkelt scholing voor JGZ professionals over MAZL (borging op individueel niveau). Tevens haalt het NCJ kengetallen op bij JGZ-organisaties (kwantitatieve monitoring) en peilt ervaringen bij leerlingen die een MAZL traject hebben doorlopen (kwalitatieve monitoring). Het NCJ gebruikt de informatie die met deze activiteiten wordt opgehaald voor het bewaken van de landelijke programma-integriteit, als aanzet voor de doorontwikkeling van MAZL en voor de her-erkenning in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM.. De landelijk opgehaalde informatie wordt ook weer gedeeld met alle MAZLorganisaties tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomsten met het NCJ

Partners

JGZ

Bezoek website