Knooppunt voorschoolse voorziening

Leerplicht

Leerplicht geldt voor jeugdigen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden. Na de leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld omdat een kind door lichamelijke of psychische oorzaken niet naar school kan gaan.

In Parkstad werken we vanuit een preventieve aanpak. We benaderen ook de ouders van de vierjarigen die niet op een school staan ingeschreven. In een enkel geval is een kind er om sociaal/medische redenen niet aan toe om naar het basisonderwijs te gaan. Om een goede inschatting te maken wordt binnen Parkstad al in de voorschoolse fase gekeken of een leerling de overstap met vier jaar naar het basisonderwijs kan maken. Hierbij wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van het knooppunt voorschoolse voorziening met primair onderwijs. Desondanks blijven er ook ouders die, om hun moverende reden, ervoor kiezen hun 4-jarig kind niet naar school te sturen.