Empowermenttraining vrouwen

Startdatum

Januari 2021

Met het programma ‘in je kracht’ wordt gewerkt aan het vergroten van kansen voor vrouwen in de samenleving als ook het empoweren van vrouwen. Laaggeletterde vrouwen uit de bijstand worden hierbij doorverwezen. Met een speciaal daarvoor ontwikkeld programma door de Stichting Lezen en Schrijven werken deze vrouwen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen, worden zij zich bewust van hun dromen en verkennen zij samen met anderen in een groep hun mogelijkheden. Met ondersteuning zetten zij de eerste stappen op weg naar een opleiding of werk. Dit landelijk ontwikkelde programma bestaat uit een serie van elf bijeenkomsten en (digitale) lessen met een draaiboek voor geschoolde vrijwilligers. In een groep werken vrouwen met speciaal ontwikkeld lesmateriaal ‘In je Kracht’. Een website ondersteunt het programma met filmpjes.

Doelstelling

Beoogd wordt 80 laaggeletterde vrouwen uit de bijstand te ondersteunen, waarbij deze vrouwen zich in het traject bewust worden van hun toekomstmogelijkheden, basisvaardigheden en de eerste stappen maken in het verwezenlijken van hun ambities richting werk dan wel opleiding waarbij er ongeveer 60 vrouwen doorstromen en hun ontwikkeling verder gaan vormgeven.

Monitoring

Om de voortgang c.q. groei te meten in taal- en digitale vaardigheden wordt de taalmeter en sociale inclusiemeter ingezet. Ook worden gegevens verzameld over deelname, tevredenheid van de deelnemers en beleving van kwaliteit. Daarnaast wordt de bereidheid getoetst en eerste stappen en/of inschrijving op vervolgopleidingen, cursussen dan wel initiatieven richting (vrijwilligers-) werk. Verder wordt het procesverloop besproken aan de hand van een aantal vragen: • Op welke wijze werken we aan het doel en in welke mate is dit doel bereikt? • Wat zijn hierbij beperkende dan wel stimulerende omstandigheden gebleken? • Welke zaken vereisen aanpassingen? • In hoeverre kunnen de organisaties leren van elkaar en de projectleider? • Zijn hierin succesfactoren te benoemen, relevant voor een optimale samenwerking? • Op welke wijze sluit de behoefte van de groep aan bij de invulling van het programma? Een tussentijds verslag wordt rond de zomervakantie van 2021 opgesteld. Hierin wordt de voortgang van het project inzichtelijk gemaakt, welke doelen behaald zijn, waar aanpassingen nodig zijn, welke succesfactoren bepalend zijn voor het behalen van de doelen en wat de vervolgstappen in het programma zullen zijn. Aan het eind van het traject volgt een schriftelijke eindevaluatie.