Burgerparticipatie - Pilot Kerkrade Noord

Er worden kansen gezien om de gemeenschap gezonder te maken door een beweging op te starten juist vanuit de gemeenschap. Daartoe wordt er momenteel een methodiek ontwikkeld, toegepast op Kerkrade-Noord, die verschillende haakjes (behoeften) in de gemeenschap ‘zoekt’ waaraan programma’s passend binnen Vie opgehangen kunnen worden. In deze methodiek worden de ambities van Vie dus afgestemd op de behoeften van de gemeenschap en ontstaat er draagvlak en eigenaarschap binnen deze gemeenschap. De ‘haakjes’ (behoeften) worden opgehaald door een raadpleging en verdiepingsgesprekken waarbij de volgende stappen worden doorlopen: 1. In beeld brengen wat de gemeenschap belangrijk vindt, wie de gemeenschap is en wat de gemeenschap verbindt. 2. Ontwerpen van gemeenschapsvisie. 3. Matchen gemeenschapsvisie en visie Vie. 4. Kapstok voor projecten. 5. Strategisch organiseren van projecten richting uitvoering (programmalijnen). 6. Stimuleren gemeenschap ter ondersteuning bij uitvoering projecten (Innovatiehub). Met de interne en externe raadpleging in Kerkrade Noord is een groot aantal mensen gesproken en geraadpleegd. Inmiddels zijn de kaders in beeld gebracht en worden de eerste stappen gezet om belanghebbende partijen verder met elkaar in verbinding te brengen. Uit de meer dan 300 mensen die vrijwillig hebben meegedacht, hebben 70 mensen aangeven in vervolgtrajecten mee te willen helpen. Een concreet voorbeeld van wat de gemeenschap belangrijk vindt is de waarde die wordt toegeschreven aan de natuur en de wens van de gemeenschap om samen meer te bewegen. Hier kunnen vervolgens samen met de stakeholders uit de wijk en hun achterban programmalijnen op worden ontworpen die daarmee dus echt van de gemeenschap zijn en door hen worden gedragen.

Doelstelling

Het gedachtegoed van Vie implementeren in de gemeenschap vanuit: • Gemeenschapsdenken; • Snelle verbinding met de gemeenschap; • Initiatief vanuit de gemeenschap laten ontstaan (participatie van onderop); • Draagvlak, en eigenaarschap, bij de gemeenschap.

Monitoring

Toponderzoek en SSSHIFT Customer Experience documenteren alle gesprekken, acties en afspraken en rapporteren richting gemeente Kerkrade en overige stakeholders.